การเขียนแผนเพื่อเฝ้าระวังไฟ และการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ สำคัญอย่างไร

ผู้เฝ้าระวังไฟเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมาก มีหน้าที่คอยวางแผน เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในขณะปฏิบัติงานเสี่ยง เช่นงานที่ทำให้เกิดความร้อนหรืองานประกายไฟต่างๆ ดังนั้น ผู้เฝ้าระวังไฟจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ในการเฝ้าระวังไฟ รวมทั้งสามารถใช้อุปกรณ์โต้ตอบเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานสากลด้วย ทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องผ่านการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจนั่นเอง การอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนงานเพื่อเฝ้าระวังไฟและบทบาทหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟรวมอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังไฟด้วยซึ่งวันนี้เราจะขอพูดถึงการเขียนแผนงานเพื่อเฝ้าระวังไฟ  การเขียนแผนงานเพื่อเฝ้าระวังไฟแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลักๆ ก็คือการประเมินความเสี่ยงและการขออนุญาตทำประกายไฟ การประเมินความเสี่ยง เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย คือ JSA (Job Safety Analysis) เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์หรือประเมินอันตราย ปัจจุบันได้รับความนิยมนำมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงในงานอันตรายต่างๆ เพื่อหามาตรการควบคุมป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุในกิจกรรมนั้นๆ หลักการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยอาศัยหลักการ 3 ประการ ได้แก่ ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงาน การประเมินผลของอันตรายนั้นๆ และการหามาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายนั้นๆ ผู้เฝ้าระวังไฟควรมีการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยโดยใช้แบบฟอร์ม JSA ซึ่งก่อนที่จะมีการเริ่มลงมือวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยนั้นควรทำการสำรวจสภาพแวดล้อมของงานโดยใช้แบบฟอร์มสำรวจที่ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ เช่น มีอันตรายที่เกิดขึ้นจากไฟฟ้าในบริเวณนั้นหรือไม่ ผู้เฝ้าระวังไฟจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเริ่มงานโดยทำการประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์วางมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดอันตราย จากนั้นขออนุญาตในการทำงานก่อนเริ่มงานที่มีความร้อนและประกายไฟ มีการจัดทีมงานเฝ้าระวังไฟในจุดต่างๆ พร้อมอุปกรณ์โต้ตอบเหตุฉุกเฉินมีการตรวจสอบความเข้มข้นของสารเคมีไวไฟที่อาจเกิดการลุกติดไฟ ทำการปิดกั้นแหล่งความร้อนและประกายไฟให้อยู่ในจุดที่ปลอดภัย ประเมินความปลอดภัยและอันตรายระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงานให้เรียบร้อยหลังจากจบการทำงานและทำการปิดใบอนุญาตทำงานหรือ work permit ผู้เฝ้าระวังไฟบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมาก การอบรมผู้เฝ้าระวังไฟจะทำให้ผู้เฝ้าระวังไฟเกิดความรู้และความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง Continue Reading